obspy.core.inventory.response.Response.__ne__

Response.__ne__(other)