obspy.core.inventory.response.ResponseStage.__ne__

ResponseStage.__ne__(other)