obspy.taup.velocity_model.VelocityModel.__sizeof__

VelocityModel.__sizeof__() → int

size of object in memory, in bytes