obspy.io.stationtxt.core.utf_8_encoder

utf_8_encoder(unicode_csv_data)[source]